מרכזת את הטיפול בהליכי הגבייה בהוצאה לפועל עבור לקוחות מוסדיים, עסקיים ופרטיים
לרבות ניהול תובענות אזרחיות בבתי משפט בערכאות שונות. כמו כן מרכזת את הטיפול בועדות הפריטטיות.